57199-water-texture-by-jshei

Self-Determination

คนเรามีแรงผลักดันให้ทำสิ่งต่างๆ อยู่ แรงผลักดันอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การมีหน้ามีตา สังคม ชื่อเสียง ความสำเร็จ เกียรติยศ เงินทอง คนรัก ครอบครัว เป็นต้น แต่แรงผลักดันที่เกิดจากภายในก็มีอยู่ด้วยเหมือนกัน บางคนมีแรงกระตุ้นให้พยายามทำสิ่งต่างๆ …

Read More