ขอ save เก็บไว้หน่อย รายชื่อผู้ถือหุ้น CPALL ณ 09/03/12

ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่:
09/03/12
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float):
14,581
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float):
51.77%
วันปิดสมุดทะเบียน:
08/03/13
ประเภทการปิดสมุดทะเบียน:
XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:
36,696
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น:
68.21%
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด
2,921,205,800
32.52%
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
1,014,577,400
11.29%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
474,519,306
5.28%
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
297,793,808
3.32%
AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-DI-LIFE
240,000,000
2.67%
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
186,548,963
2.08%
บริษัท ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคัล จำกัด
180,000,000
2.00%
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND
152,327,800
1.70%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
131,911,369
1.47%
GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION C
104,453,600
1.16%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED-CGT EXEMPT
98,614,619
1.10%
CHASE NOMINEES LIMITED 15
91,342,818
1.02%
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.
82,457,037
0.92%
บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน)
69,338,700
0.77%
THE BANK OF NEW YORK MELLON
63,630,660
0.71%
CHASE C.S. CENTRAL NOMINEES LIMITED 35
59,252,500
0.66%
CHASE NOMINEES LIMITED 46
53,169,218
0.59%
กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว
51,999,300
0.58%
NORTRUST NOMINEES LTD.
51,997,825
0.58%
น.ส. วลัยพร จิรภูมิมินทร์
51,100,000
0.57%
สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
48,030,000
0.53%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
46,622,975
0.52%
CHASE NOMINEES LIMITED 50
45,718,694
0.51%
CHASE NOMINEES LIMITED
45,462,600
0.51%
นาง เพาพิลาส เหมวชิรวรากร
45,000,000
0.50%

3 thoughts on “ขอ save เก็บไว้หน่อย รายชื่อผู้ถือหุ้น CPALL ณ 09/03/12”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*